Photo gallery: Fenghuang Phoenix town

Lijiang, Yunnan province