Photo gallery: Lijiashan, Living in caves in China

Lijiashan, Qikou zhen, Shanxi