Photo gallery: Longji rice terraces, Guangxi province

Longji rice terraces, Guilin, Guangxi province