Photo gallery: Lvdongshan, Jishou, Hunan

Fenghuang county, Hunan province