Photo gallery: Chongqing

https://www.google.com.hk/maps/place/%C4%8Cchung-%C4%8Dching,+%C4%8C%C3%ADna/@29.5551377,106.4084688,11z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x369334baf3e64f43:0xde9f8616dc88b321?hl=sk